مثال هایی در زمینه مدیریت ریسک و سبد سهام پیشرفته

عنوان انگلیسی: Exercises in Advanced Risk and Portfolio Managementزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۸کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringmeucci_exercisesriskportfoliomgmt10_estimationriska_generalchoicoptimizationportfolio managementquantitative financerisk managementstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم Read More →

دموهای سمینار مالی

عنوان انگلیسی: Financial Seminar Demosزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۶۵کلید واژه ها:analysisfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxmodelingmonte carloportfolio var risk management fixed income interest rates seminaSpreadsheetSPSSاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلالگوریتم Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی پیشرفته و روش های آماری در بهینه سازی سبدها و مدیریت زنجیره تامین

عنوان انگلیسی: Thesis:Advanced Optimization and Statistical Methods in Portfolio Optimization and Supply Chain Managementتعداد کلیک: ۱۶۲۰کلید واژه ها:DREXEL UNIVERSITYدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراکسب و کاردانلود Read More →

الگوریتم مرزی کاپیولا یا CMA

عنوان انگلیسی: Copula-Marginal Algorithm (CMA)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۰کلید واژه ها:CopulacorrelationNonlinear Correlationportfolio managementProbablistic Modelquantitative financerisk managementstatisticsاحتمالاتکاپیولامدل سازی Copulaمدل سازی احتمالیمدل سازی وابستگیمدل سازی Read More →

بازنگری استراتژی های تخصیص دینامیک

عنوان انگلیسی: Review of Dynamic Allocation Strategiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۴۳کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringportfolio managementquantitative financerisk managementstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی Read More →

عوامل موثر بر تقاضا

عنوان انگلیسی: Factors on Demandزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۵۰کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringportfolio managementquantitative financerisk managementstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

مدیریت تنوع

عنوان انگلیسی: Managing Diversificationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۰کلید واژه ها:EntropyfinanceFinancial Engineeringinformation theoryoptimizationportfolio managementquantitative financerisk managementstatisticsآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتحلیل مالیتحلیل مالی در Read More →