نتایج جستجو برای «portfolio management»

تعداد کلیک: 1839
عنوان انگلیسی: CVaR Portfolio Optimization
لینک: http://codesara.ir/content/m1382047-cvar-portfolio-optimization
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1382047
تعداد کلیک: 1210
عنوان انگلیسی: Copula-Marginal Algorithm (CMA)
لینک: http://codesara.ir/content/m1187671-copula-marginal-algorithm-cma
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1187671
تعداد کلیک: 2278
عنوان انگلیسی: Financial Seminar Demos
لینک: http://codesara.ir/content/m1384795-financial-seminar-demos
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1384795

محاسبه ارزش در معرض خطر تاریخچه ای