نتایج جستجو برای «polynomial»

تعداد کلیک: 2574
عنوان انگلیسی: Adaptive-Degree Polynomial Filter (Savitzky-Golay Filter)
لینک: http://codesara.ir/content/m1170955-adaptive-degree-polynomial-filter-savitzky-golay-filter
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1170955
تعداد کلیک: 1803
عنوان انگلیسی: Polynomial Curve Fitting
لینک: http://codesara.ir/content/m1198676-polynomial-curve-fitting
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1198676
تعداد کلیک: 4069
عنوان انگلیسی: Multivariable Polynomial Regression
لینک: http://codesara.ir/content/m1544952-multivariable-polynomial-regression
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1544952
تعداد کلیک: 1952
عنوان انگلیسی: Extrimely fast general n-dimensional interpolators
لینک: http://codesara.ir/content/m1192300-extrimely-fast-general-n-dimensional-interpolators
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1192300

فیلتر چند جمله ای تطبیق-​​درجه (Savitzky-Golay)