فیلتر چند جمله ای تطبیق-​​درجه (Savitzky-Golay)

عنوان انگلیسی: Adaptive-Degree Polynomial Filter (Savitzky-Golay Filter)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۵۶کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاadaptiveConvolutionDigital Signal Processingdspfilter analysisFilter Designfunctional analysispolynomial filtersavitzkygolay Read More →

برازش منحنی چند جمله ای

عنوان انگلیسی: Polynomial Curve Fittingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۵۵کلید واژه ها:Curve FittingdataFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationpolynomialssimulationاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب تابعتقریب منحنیدرون یابیمدل Read More →

بهترین تخمین چند جمله ای به فرم یکنواخت

عنوان انگلیسی: Best polynomial approximation in uniform normزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۸۰کلید واژه ها:approximationdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexchange algorithminterpolationmathematicsmaxnormminimaxoptimizationpolynomialstatisticsuniformانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش Read More →

درونیاب های n بعدی عمومی سریع Extrimly

عنوان انگلیسی: Extrimely fast general n-dimensional interpolatorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۵۱کلید واژه ها:Curve FittingFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationmexmulti threadparallelppformاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب Read More →

برازش چندجمله ای به داده های دارای محدودیت

عنوان انگلیسی: Fit Polynomial to Data with Constraintsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۲۴کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseinterpolationmathematicsانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده Read More →

چندجمله ای لژاندر

عنوان انگلیسی: Legendre polynomialsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۵۶کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseengimage processingmathematicsmodelingmohammedphysicssignal processingانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی Read More →