اتصال تصادفی مرتب نقاط ۲D به کانتور کوچکترین مجموعه نزدیکترین همسایه

عنوان انگلیسی: Connect Randomly Ordered 2D Points into a Minimal Nearest-Neighbor Closed Contourزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۴۹کلید واژه ها:۲dApproximation AlgorithmscontourdistanceGraph algorithmsmatrixminimalnearestneighborNP-Complete Problemsorderorderingpathpointpointsroutesalesmanshortestshortest pathtravelingTraveling Read More →

implot – پلات تصویر

عنوان انگلیسی: implot- image plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۳۴کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingimage annotationimage editingimage processingplotVideo Processingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر Read More →

فوریه بیضوی برای تجزیه و تحلیل شکل

عنوان انگلیسی: Elliptic fourier for shape analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۰۷کلید واژه ها:elliptic fourierelliptic fourier for shape analysisFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier Transformimage Read More →

باندساز IQ

عنوان انگلیسی: IQ Baseband Builderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۰۹کلید واژه ها:agilent 33509bagilent 33510bagilent 33511bagilent 33512bagilent 33519bagilent 33520bagilent 33521aagilent 33521bagilent 33522aagilent 33522bautomationbasebandcommunication waveformsCommunicationsCommunicaton Systemguii Read More →

رسم یک اسپرد شیت .xls

عنوان انگلیسی: plotting a .xls spreadsheetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۳۵کلید واژه ها:data importplotSpreadsheetSPSSxlsreadاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهرسم یک اسپرد شیت .xlsplotting Read More →

PSA-بخش بندی و انتخاب الگوریتم

عنوان انگلیسی: PSA — Part and Select Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۳کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringData Miningmachine learningpart and select algorithmpsaUnsupervised Learningخوشه بندیخوشه بندی Read More →

GUI برای رسم پاسخ یک سیستم تعدیل کننده جرم فنر

عنوان انگلیسی: GUI to plot response of a ‘spring mass damper’ systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۹کلید واژه ها:damperdampingdynamicsfiguregraphical user interfaceguiguidemassmechanicalnatural frequencyoverdampedplotspringsystem dynamicsunderdampedvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل Read More →

اکتشاف داده‌های تجربی

عنوان انگلیسی: Explore Experimental Dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۸۰کلید واژه ها:analysingdatadata explorerData Miningexperimentexperimental datafeature selectionguimachine learningplottingsignal processingانتخاب خاصیتانتخاب خواص مهمانتخاب ویژگیانتخاب ویژگی در Read More →

نمودار اسکتر Binned

عنوان انگلیسی: Binned Scatter Plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۱۰کلید واژه ها:bindata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasedensityhistogramplottingscatterspecializedvisualizationانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده Read More →