مبانی PID

عنوان انگلیسی: PID Basicsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۷کلید واژه ها:automationcontrol designControl SystemsControl theoryguipidSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلمبانی PIDPID Basics Read More →

کد متلب برای کنترل کننده PID

عنوان انگلیسی: PID Controller Matlab Codeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۱۵کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryDistillationDistillation Columnfuzzy codematlab codepidpid controllersensor networksimulationSystems theorywater level control in Read More →

آموزش تنظیم PID II — حاشیه ثبات

عنوان انگلیسی: Learning PID Tuning II — Stability Marginزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۱۵کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorycontroller tuningpid controlstability margSystems theoryzieglernichols tuningاتوماسیونسیستم های Read More →