پرادزنده سیگنال برای گراف ها (تصاویر)

عنوان انگلیسی: Signal Processor for Graphs (Pictures)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۹۳۴کلید واژه ها:Convolutiondata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexportfunctional analysisgraphgui signal processingimportpictureانبار دادهبینایی ماشینپایگاه Read More →

استخراج نقاط اساسی

عنوان انگلیسی: Keypoint Extractionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۴۸کلید واژه ها:۳d modellingcomputer visioncorner extractionDigital Image Processingdigital photogrammatrygillesharris laplaceharrisstephenimage processingkeypoint extractionlaplacian of gaussianssalient pointssusanبینایی کامپیوتریبینایی Read More →

پردازش سیگنال برای گراف ها و تصاویر

عنوان انگلیسی: Signal Processor for Graphs (Pictures) update 1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۴۰۱کلید واژه ها:Convolutiondata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseDigital Signal Processingdiscretedspfunctional analysisnavigationplotsignal Read More →

pic2xls

عنوان انگلیسی: pic2xlsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۶۱کلید واژه ها:ActiveXdata exportdata importexcelgifinsertjpgpictureReport GeneratorsheetSpreadsheetSPSSxlsارائه گزارش در متلباسپرید شیتاسپریدشیتاکسلپایگاه دادهجدولجدول بندیدادهساخت گزارشصفحه گستردهقابلیت گزارش گیریگرفتن خروجیگزارشگزارش Read More →

بازشناخت کاراکتر نوری ۲٫۰ (OCR 2.0)

عنوان انگلیسی: Optical Character Recognition 2.0 (OCR 2.0)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۱کلید واژه ها:Communicationsdata importimage processingoptimizationsystem identificationآمارتئوری سیستمتئوری کنترلروش های آماریسیستم های پویاشناساییشناسایی Read More →

JPEG بر پایه محاسبات

عنوان انگلیسی: JPEG-based computingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۴۹کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData CompressiondemoEntropyhuffmanimage processingjpegzigzagالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده سازی اطلاعاتفشرده سازی داده Read More →

افکت تصویرimage effect

عنوان انگلیسی: image effectزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۱۲کلید واژه ها:cameraedgegray scaleguiImage Acquisitionimage processinginvert colorrgbاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش تصویرتصاویر Read More →

بازسازی تصویر

عنوان انگلیسی: Image reconstructionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۷۷کلید واژه ها:Crossovergenetic algorithmglobal optimizationimage processingimage reconstructionmutationoptimizationالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت استعماریالگوریتم Read More →

معادله منحنی بر روی یک عکس (تصویر)

عنوان انگلیسی: equation of curve on pictureزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۸۹کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcurve equationfig2realpictureplynomialسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

کدگذار JPEG

عنوان انگلیسی: jpeg encoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۶۹کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData CompressionEntropyhuffmaninformation theoryJoint Photographic Expert Groupjpegjpeg image processing subsampling compression jfifآنتروپیالگوریتم فشرده Read More →