نتایج جستجو برای «pi controller»

تعداد کلیک: 815
عنوان انگلیسی: Optimization of PI controller of a dc motor four quadrant speed control through ICA
لینک: http://codesara.ir/content/m1734597-optimization-of-pi-controller-ofdc-motor-four-quadrant-speed-control-through-ica
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1734597
تعداد کلیک: 959
عنوان انگلیسی: PI-controller for inverted pendulum
لینک: http://codesara.ir/content/m1527467-pi-controller-for-inverted-pendulum
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1527467
تعداد کلیک: 2098
عنوان انگلیسی: Position Control of a DC Motor
لینک: http://codesara.ir/content/m1160616-position-control-ofdc-motor
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1160616

پیکربندی مدل سیمیولینک برای مبدل DC-DC با کنترل PWM PI