کنترلر PI برای پاندول معکوس

عنوان انگلیسی: PI-controller for inverted pendulumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۳کلید واژه ها:controllerInverted Pendulumpipidsimulationآونگآونگ معکوسآونگ وارونهپاندولپاندول خود تعادلیپاندول معکسپاندول وارونهمرکز جرممهندسی کنترلنوسانکنترلر PI برای Read More →

GUI طراحی کنترل کننده

عنوان انگلیسی: Controller Design GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۴۶کلید واژه ها:automationcontrol designControl SystemsControl theoryguiSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلGUI طراحی Read More →

کنترل فرکانس بار

عنوان انگلیسی: Load frequency controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۹کلید واژه ها:fuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy pilfcload frequency controlParticle Swarm OptimizationPower Systempsoآموزش الگوریتم PSOالگوریتم PSOالگوریتم Read More →