نتایج جستجو برای «pharmaceutical»

تعداد کلیک: 625
عنوان انگلیسی: HWtest
لینک: http://codesara.ir/content/m1588075-hwtest
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1588075
تعداد کلیک: 1342
عنوان انگلیسی: dbSNP tool
لینک: http://codesara.ir/content/m1059522-dbsnp-tool
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1059522
تعداد کلیک: 1089
عنوان انگلیسی: MArray
لینک: http://codesara.ir/content/m1065353-marray
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1065353

زنجیره مونته کارلو مارکوف برای بدست آوردن پارامترهای یک مدل معادل دیفرانسیل معمولی