مدل فارماکوسینتیک بر اساس فیزیولوژی SimBiology عمومی

عنوان انگلیسی: Generic SimBiology Physiologically-based Pharmacokinetic (PBPK) modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۵۵کلید واژه ها:bioavailabilityBiotransformationdrugmonte carlonavigationpbpkPharmacokineticspkpdSimBiologysimbiology modelالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیجی پی‌ Read More →

طراحی Doehlert برای پلت مرطوب در میکسر برشی بالا

عنوان انگلیسی: Doehlert Design for Wet Pelletization in High Shear Mixerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۶۷کلید واژه ها:chemistrydoehlert designexperimental designLinear Regressionmuloptimizationpelletizationphysicsآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیتحلیل رگرسیونتخمین Read More →

HWtest

عنوان انگلیسی: HWtestزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۸۸کلید واژه ها:biotech de finettis diagram hardy weinberg equilibrium locus pharmaceutical testmonte carloالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های Read More →

محاسبه اطلاعات مشترک

عنوان انگلیسی: Mutual Information computationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۴۲کلید واژه ها:a nice piece of workClassificationclusteringconditional probabilityData Mininghosajoint probabilitymake my life much easiermimutual informationmutual Read More →

محاسبه اطلاعات متقابل

عنوان انگلیسی: Mutual Information computationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۲۹کلید واژه ها:a nice piece of workconditional probabilityEntropyhosainformation theoryjoint probabilitymake my life much easiermimutual informationmutual Read More →

ابزار dbSNP

عنوان انگلیسی: dbSNP toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۲کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxbiotechdbsnpguipharmaceuticalpolymorphismsnpاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست داده ورزیزیست شناسیزیست شناسی Read More →