پاندول معکوس

عنوان انگلیسی: Inverted Pendulumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۱۳۹کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryGain SchedulingInstrument ControlInverted PendulumLinar Quadratic RegulatorLQRnonlinear unstable systempid designsimmechanicssimulationSystems theoryآونگآونگ معکوسآونگ وارونهابزار Read More →

متحرک سازی پاندول دوگانه

عنوان انگلیسی: Animated Double Pendulumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۹۲کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلanimationchaosclassical mechanicsDifferential Equationdrawnoweulerkamlagrangemathematicsmechanicsnonlinearnonlinear dynamicsodephase spacephysicspick of the weekpoincarepotwteachingtheoretical physicsحل ODE Read More →

پاندول چرخشی Furuta

عنوان انگلیسی: Furuta (rotary) Pendulumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۷۷کلید واژه ها:dynamicsmodelingnonlinearpendulumsimmechanicssimulationسیستم مکانیکیشبیه سازیشبیه سازی رباتشبیه سازی سخت افزارشبیه سازی سیستم های مکانیکیشبیه سازی Read More →

پاندول در حرکت دایره ای

عنوان انگلیسی: Pendulum on Circular Trackزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۴۲کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلanimationDifferential Equationdifferential equationsexampleintegrationmathematicsodependulumحل ODE در متلبحل عددی ODE در Read More →

موردپژوهی اندازه گیری جاذبه

عنوان انگلیسی: Gravity Measurement Case Studyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۴۱۰کلید واژه ها:Curve FittingexampleFunction ApproximationFunction FittingImage Acquisitionimage processingOscillatorsystem identificattutorialاستنباط آماریاسیلاتوراکتساب تصویراکتساب عکسانالیز عددیاندازه گیری Read More →

پاندول دوگانه

عنوان انگلیسی: double pendulumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۶۱کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationguiodependulumphysicsrunge kuttasimmechanicssimulationحل ODE در متلبحل عددی ODE در متلبحل معادلات Read More →

آونگ، پاندول

عنوان انگلیسی: Pendulumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۱کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorystace space modeling of pendulumSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلآونگ، Read More →

مترونوم با استفاده از SimMechanics

عنوان انگلیسی: Metronome using SimMechanicsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۰کلید واژه ها:mechanical modelingmetronome simmechanics simplesimmechanicsسیستم مکانیکیشبیه سازیشبیه سازی رباتشبیه سازی سخت افزارشبیه سازی سیستم Read More →

کنترلر PI برای پاندول معکوس

عنوان انگلیسی: PI-controller for inverted pendulumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۴کلید واژه ها:controllerInverted Pendulumpipidsimulationآونگآونگ معکوسآونگ وارونهپاندولپاندول خود تعادلیپاندول معکسپاندول وارونهمرکز جرممهندسی کنترلنوسانکنترلر PI برای Read More →