مدولاسیون PCM

عنوان انگلیسی: PCM Modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۷۱کلید واژه ها:Chemical EngineeringChemical Engineering in MATLABChemical ProcessChemical Systemscoding schemecoding theorydemodulationguiinformation theoryMATLAB for Chemical Engineersmodulationpcmquantizationاطلاعاتافزایش برد Read More →

PCM در مقایسه با BER کانال متغیر

عنوان انگلیسی: PCM vs Variable Channel BERزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۵کلید واژه ها:audio processingbit error rateDigital Signal Processingdsppcmpulse code modulationsignavariable bit errorsVideo Processingبینایی Read More →

کوانتیزر

عنوان انگلیسی: Quantizersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۵۲کلید واژه ها:Entropyinformation theoryquantizationquantizer designآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتمیزان اطلاعاتنظریه اطلاعاتکوانتیزرQuantizers فرم عضویت Read More →

مدولاسیون کد پالس (تغییر یافته)

عنوان انگلیسی: Pulse Code Modulation (Alternate)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۰۹کلید واژه ها:Communicationsdemodulationimage processingmodulationpcmsignal processingافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون کد پالس (تغییر یافته)Pulse Read More →

فرسنده و گیرنده QPSK

عنوان انگلیسی: QPSK Tx and Rxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۹کلید واژه ها:digital communicationspskqpskQuadrature Phase-Shift Keyingتغییر فازرمز گذاریرمز نگاریشیفت فازکد گذاریکد گذاری تغییر فاز Read More →

نسخه نمایشی پخش کننده صدا با ؟ دینامیک

عنوان انگلیسی: Audio Player Demo with Dynamic Crosshairsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۵۸کلید واژه ها:audio processingspeech audioplayer audio crosshairsVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال Read More →

مدولاسیون دلتا

عنوان انگلیسی: Delta Modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۵کلید واژه ها:demodulationmodulationافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون دلتاDelta Modulation فرم عضویت در خبرنامه کدسرا   Read More →

Nova- محیط Mod

عنوان انگلیسی: Nova – Mod Environmentزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۵۱کلید واژه ها:audio processingsound gui signal math lfo chorus flanger noise eq play acquisitiVideo Read More →

متعادل کننده، audioplayer، GUI

عنوان انگلیسی: Equalizer, audioplayer, GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۶کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاdaqDAQ Carddata acquisitiondspeqequalizerFilter Designguiiirmeasurementplayersignal processingsliderاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع Read More →