بهینه سازی عمومی با متلب

عنوان انگلیسی: Global Optimization with MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۵۱۴کلید واژه ها:Approximation AlgorithmsCrossoverCurve Fittingdirect searchFunction ApproximationFunction Fittinggenetic algorithmglobal optimizationglobal searchglobalsearchGraph algorithmsGrid computingMIMDMulticriteria Optimizationmultiobjective Read More →

بهینه سازی یک سیستم تعلییق ستون جناق دوبل

عنوان انگلیسی: Optimization of a Double Wishbone Suspension Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۸۸کلید واژه ها:۳danimationCrossoverdirect searchgenetic algorithmgenetic algorithmsglobal optimizationmutationoptimizationpattern searchsimmechanicssimulinkSuspension Systemvisualizationارتعاشارتعاشاتالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم Read More →

رویکردهای جدید برای بهینه‌سازی مقید در متلب

عنوان انگلیسی: New Approaches to Constrained Optimization in MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۱۷کلید واژه ها:Crossoverdirect searchgenetic algorithmglobal optimizationmutationnonsmoothoptimizationpattern searchالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم Read More →

نگاشت خودکار مرز شکست

عنوان انگلیسی: Automated Failure Boundary Mappingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۹کلید واژه ها:clusteringglobal optimizationoptimizationpattern searchsensitivity analysissimmechanicssimulationstatisticsالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم ژنتیکالگوریتم مورچگانبهینه سازی چند Read More →