تولید کننده-مصرف کننده موازی برای MATLABPOOL

عنوان انگلیسی: Parallel Producer-Consumer for MATLABPOOLزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۶۰کلید واژه ها:distributedGrid computingmatlabpoolMIMDparallelParallel ComputingpctpmodeSIMDپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته ایپردازش موازیچردازش Read More →

مدل یونسفر مرجع بین المللی (IRI)

عنوان انگلیسی: International Reference Ionosphere (IRI) Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۰۰کلید واژه ها:geophysicsInternational Reference Ionosphereiriphysicsتحقیقات فضاییمیدان مغناطیسی زمینناحیه پویای یونوسفرهوا و فضاهواکرهیون کرهیونوسفریونوسفر Read More →

ناظر پیشرفت PARFOR

عنوان انگلیسی: PARFOR Progress Monitorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۲۳کلید واژه ها:Grid computingMIMDparallelParallel ComputingparforSIMDپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته ایپردازش موازیچردازش خوشه Read More →

تسریع محاسبات المان محدود در متلب

عنوان انگلیسی: Accelerating Finite Element Analysis (FEA) in MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۲۵۲کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential EquationfeafemFinite ElementsGrid computingmathematicsMIMDodeParallel Computingparallel computing Read More →

parsave

عنوان انگلیسی: parsaveزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۷کلید واژه ها:data exportGrid computingMIMDParallel ComputingparforsaveSIMDپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته ایپردازش موازیچردازش خوشه ایرایانش Read More →

برازش GLM با جریمه درجه دوم

عنوان انگلیسی: Fit GLM with quadratic penaltyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۶۴کلید واژه ها:evidencegeneralized linear modelglmLinear Regressionmapmarginal likelihoodmaximum a posterioripenalized regressionquadratic penaltyregularizationsmoothness priortikhonov regularizationweight Read More →