نتایج جستجو برای «pareto»

تعداد کلیک: 1007
عنوان انگلیسی: Pareto Front
لینک: http://codesara.ir/content/m1598081-pareto-front
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1598081
تعداد کلیک: 3477
عنوان انگلیسی: Leveldiagrams for multiobjective decision making
لینک: http://codesara.ir/content/m1154340-leveldiagrams-for-multiobjective-decision-making
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1154340
تعداد کلیک: 1150
عنوان انگلیسی: Pareto surface navigator
لینک: http://codesara.ir/content/m1540777-pareto-surface-navigator
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1540777
تعداد کلیک: 1068
عنوان انگلیسی: Pareto Fronts according to dominance relation
لینک: http://codesara.ir/content/m1598192-pareto-fronts-according-to-dominance-relation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1598192

فیلم آموزشی رایگان نسخه دوم الگوریتم انتخاب مبتنی بر شکل دهی پارتو یا PESA-II