جبهه پارتو

عنوان انگلیسی: Pareto Frontزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۴۹کلید واژه ها:Multicriteria Optimizationmultiobjectivemultiobjective optimizationoptimizationpareto efficientpareto frontPareto Frontierpareto setارزیابیارزیابی پارتوارزیابی حدیاقتصادبرنامه نویسی چند هدفهبهینه سازیبهینه سازی Read More →

نمودار سطح برای تصمیم گیری چند هدفه

عنوان انگلیسی: Leveldiagrams for multiobjective decision makingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۹۰کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorycpohDecision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMMulticriteria Optimizationmultiobjective optimizationoptimizationpareto frontSystems theoryاتوماسیونبرنامه نویسی Read More →

ناوبر سطح پارتو

عنوان انگلیسی: Pareto surface navigatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۲کلید واژه ها:convex surfaceLinear OptimizationLinear ProgrammingLPmultiobjectivenavigationoptimizationparetoبرنامه ریزی پویابرنامه ریزی خطیبرنامه نویسی پویابرنامه نویسی خطیبهینه سازیبهینه Read More →

ارزیابی تبدیل لاپلاس مربوط به توزیع پارتو

عنوان انگلیسی: Evaluation of the Laplace transform of the Pareto distributionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۷کلید واژه ها:integral transformsLaplace Transformlaplacestieltjes transformmathematicspareto distributionانتگرالپردازش سیگنالتبدیل انتگرالیتبدیل Read More →

شاخص حجم اضافه

عنوان انگلیسی: Hypervolume Indicatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۷۳کلید واژه ها:hypervolume indicatorMulticriteria Optimizationmultiobjective optimizationoptimizationpareto setبرنامه نویسی چند هدفهبهینه سازیبهینه سازی برداریبهینه سازی چند معیارهبهینه Read More →