تحلیل اجزای اصلی چندخطی (MPC)

عنوان انگلیسی: Multilinear Principal Component Analysis (MPCA)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۶۶کلید واژه ها:biometricsDimensionality ReductionFace recognitionfeature extractionFirst Componentimage processingmultilinearpcaPrincipal Component AnalysisPrinciple Component Analysissubspace learningtensorVideo Read More →

روش کالیبراسیون برای مدل شوارتز اسمیت

عنوان انگلیسی: Calibration Method for the Schwartz-Smith Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۰۷کلید واژه ها:commoditiesEconometricsEconomicsfinanceFinancial Engineerigkalman filterkalman smoothingKFlinear quadratic estimationLQEPrediction Problemsschwartzsmith modelاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیتخمین Read More →

حداکثر (حداقل) وزن درخت پوشا (جهتدار)

عنوان انگلیسی: Maximum(minimum) Weight Spanning Tree ( Directed )زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۱۱کلید واژه ها:ClassificationclusteringData Mininggraphic functionlearning algorithmoptimizationPattern Miningspanning treeخوشه بندیداده کاویداده کاوی Read More →