نتایج جستجو برای «orbit transfer»

تعداد کلیک: 478
عنوان انگلیسی: The Hohmann Orbit Transfer
لینک: http://codesara.ir/content/m1034559-the-hohmann-orbit-transfer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1034559
تعداد کلیک: 1048
عنوان انگلیسی: Aeroassist Orbital Transfer
لینک: http://codesara.ir/content/m1005958-aeroassist-orbital-transfer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1005958

انتقال مداری (اربیتالی) ضربه ای بهینه