نتایج جستجو برای «orbit transfer»

تعداد کلیک: 591
عنوان انگلیسی: The Hohmann Orbit Transfer
لینک: http://codesara.ir/content/m1034559-the-hohmann-orbit-transfer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1034559
تعداد کلیک: 1341
عنوان انگلیسی: Aeroassist Orbital Transfer
لینک: http://codesara.ir/content/m1005958-aeroassist-orbital-transfer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1005958
تعداد کلیک: 1011
عنوان انگلیسی: Impulsive Hyperbolic Injection from a Circular Park Orbit
لینک: http://codesara.ir/content/m1019480-impulsive-hyperbolic-injection-fromcircular-park-orbit
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1019480

انتقال مداری (اربیتالی) ضربه ای بهینه