پکیج قیمت گذاری گزینه

عنوان انگلیسی: Option pricing packageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۸۵کلید واژه ها:demofinanceFinancial Engineeringoption pricingتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب Read More →

قیمت گذاری سبد گزینه

عنوان انگلیسی: Pricing Basket Optionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۴کلید واژه ها:analysisbasketderivativefinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxmodelingmonte carlooptionpricingrainbowالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتحلیل مالی در متلبجعبه Read More →

قیمت گذار انتخاب هستون

عنوان انگلیسی: Heston Option Pricerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۲۹کلید واژه ها:blackscholescallfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxhestonmoneynessmonte carlomontecarlooptionpricingrandomsimulationskewsmilestochasticvolatilityالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتحلیل مالیتحلیل مالی در Read More →

گزارش مدل پخش-جامپ یکنواخت

عنوان انگلیسی: Log-Uniform Jump-Diffusion Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۲کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringmonte carloالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبروش Read More →

کالیبراسیون و شبیه سازی مدل هستون

عنوان انگلیسی: Heston Model Calibration and Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۲کلید واژه ها:calibrationfinanceFinancial Engineeringheston modeloption pricingoption smilestochastic volatilitysvmتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم Read More →

قیمت انتخاب ناندی هستون

عنوان انگلیسی: Heston Nandi Option priceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۷کلید واژه ها:EconomicsEconomics in MATLABfinanceFinancial EngineeringMATLAB for Economicsstatisticsاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبتحلیل مالیتحلیل مالی Read More →

گزینه های مبادلات ارز

عنوان انگلیسی: Foreign Exchange Optionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۳کلید واژه ها:americanbinomial treeeuropeanfinanceFinancial Engineeringforeign exchangefxoptionpricingtrinomial treeتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →