پکیج قیمت گذاری گزینه

عنوان انگلیسی: Option pricing packageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۶۳کلید واژه ها:demofinanceFinancial Engineeringoption pricingتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب Read More →

محاسبه گر GUI مشتقات حقوق صاحبان سهام

عنوان انگلیسی: Matlab-GUI equity derivative calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۲کلید واژه ها:analysisderivative calculator guifinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxmodelingتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبجعبه ابزار مالیجعبه ابزار Read More →

قیمت گذار انتخاب هستون

عنوان انگلیسی: Heston Option Pricerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۰۳کلید واژه ها:blackscholescallfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxhestonmoneynessmonte carlomontecarlooptionpricingrandomsimulationskewsmilestochasticvolatilityالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتحلیل مالیتحلیل مالی در Read More →

ماوس تعاملی

عنوان انگلیسی: Interactive Mouseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۵۹کلید واژه ها:cursordata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexplorationinteractivemousepanviewzoomانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش Read More →

گزارش مدل پخش-جامپ یکنواخت

عنوان انگلیسی: Log-Uniform Jump-Diffusion Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۰۵کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringmonte carloالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبروش Read More →

قیمت گذاری سبد گزینه

عنوان انگلیسی: Pricing Basket Optionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۵کلید واژه ها:analysisbasketderivativefinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxmodelingmonte carlooptionpricingrainbowالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتحلیل مالی در متلبجعبه Read More →