حراج (مزایده) ژاکوبی

عنوان انگلیسی: AuctionJacobiزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۷۱کلید واژه ها:assignment problemAuctionauction algorithmAuctions in MATLABbertsekasbid algorithmdual problemmathematicsoptimal assignmentoptimizationحراجکاربرد متلب در تجارتکاربرد متلب در مزایدهکاربرد متلب Read More →

یافتن مسیر بهینه روی زمین

عنوان انگلیسی: Finding optimal path on a terrainزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۵۷کلید واژه ها:Bellmandynamic programmingmarkov decision processOptimal Controloptimal pathshortest pathshortst pathالگوریتم بلمن-فوردالگوریتم جانسونالگوریتم Read More →

ارتباط دهی ذرات بر اساس روش مجاری

عنوان انگلیسی: Hungarian based particle linkingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۴۸کلید واژه ها:assignment problem image processing optimizationglobal optimizationالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم ژنتیکالگوریتم مورچگانبهینه Read More →

خوشه بندی با طبقه بندی بهینه بیزی (Bayesian)

عنوان انگلیسی: Clustering Through Optimal Bayesian Classificationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۱۰کلید واژه ها:Automatic ClassificationClassificationclusteringclustersData ClassificationData Miningmachine learningPattern MiningstatisticsSupervised LearningUnsupervised Learningخوشه بندیخوشه بندی اطلاعاتخوشه Read More →

الگوریتم حریصانه در تخصیص منابع OFDM

عنوان انگلیسی: greedy algorithm in OFDM resource allocationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۳کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABgreedy algorithmmex fileofdmoptimizationresorce allocationwirelessسیستم های پروازیکاربرد متلب Read More →