شناسایی کاراکترهای نوری (OCR)

عنوان انگلیسی: Optical Character Recognition (OCR)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۱۰کلید واژه ها:aapplicationbcomputer visiondigital imageDigital Image ProcessingField-Programmable Gate ArrayFPGAhi sirhi siri m student of Read More →

بازشناخت کاراکتر نوری ۲٫۰ (OCR 2.0)

عنوان انگلیسی: Optical Character Recognition 2.0 (OCR 2.0)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۷کلید واژه ها:Communicationsdata importimage processingoptimizationsystem identificationآمارتئوری سیستمتئوری کنترلروش های آماریسیستم های پویاشناساییشناسایی Read More →

myCNN، پیاده‌سازی شبکه عصبی کانولوشنی

عنوان انگلیسی: myCNNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۲۴کلید واژه ها:convolutional neural networkface detectionFace recognitionimage processingOCRoptical character recognitionpattern recognitionاستخراج ویژگیبازشناخت الگوپردازش تصاویر چهرهپردازش تصویرپردازش تصویر Read More →