نتایج جستجو برای «ofdma»

تعداد کلیک: 674
عنوان انگلیسی: OFDMA Signal mapping process
لینک: http://codesara.ir/content/m1108255-ofdma-signal-mapping-process
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1108255
عنوان انگلیسی: نوبت بندی در سیستم فراسوی MIMO-OFDMA با آنتن های توزیع شده مبتنی بر بیشینه سازی مجموع نرخ
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-578
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-578
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2489/icee2012-6.html
تعداد کلیک: 1300
عنوان انگلیسی: CFO distribution of OFDM in AWGN
لینک: http://codesara.ir/content/m1001996-cfo-distribution-of-ofdm-in-awgn
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1001996
تعداد کلیک: 1111
عنوان انگلیسی: OFDM subcarriers
لینک: http://codesara.ir/content/m1629007-ofdm-subcarriers
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1629007

روند نگاشت سیگنال OFDMA