نمودار دوبعدی بردار پیشرو

عنوان انگلیسی: ۲D Progressive Vector Diagramزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۰۵کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتfluid dynamicsoceanographyprogressive vector diagramsequencevectorتحلیل حرکت سیالتحلیل دینامیک سیالاتتحلیل سیالتحلیل سیالاتدینامیکدینامیک سیالاتمهندسی Read More →

earth_compass از منابع موجود در وب سایت mathworks

عنوان انگلیسی: earth_compassزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۶۰کلید واژه ها:compassearth coordinatesenuGeologygeoscienceMATLAB for Geologymeteorologyoceanographywindچینه شناسیدیرین شناسیزمین‌شناسیژئوتکنیکسنگ شناسیعلوم زمینکاربرد متلب در زمین شناسیکاربرد متلب در علوم Read More →

همپوشانی گوگل ارث

عنوان انگلیسی: Google Earth Overlayزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۸۳کلید واژه ها:earth sciencefigure overlayge overlaygeographyGeologygeosciencegooglegoogle earthimage overlaymapmappingMATLAB for Geologymeteorologyoceanographyoverlayچینه شناسیدیرین شناسیزمین‌شناسیژئوتکنیکسنگ شناسیعلوم زمینکاربرد متلب Read More →

QuiverS

عنوان انگلیسی: QuiverSزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۹۵کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتaerodynamicsfluid dynamicsoceanographyvector plotتحلیل حرکت سیالتحلیل دینامیک سیالاتتحلیل سیالتحلیل سیالاتدینامیکدینامیک سیالاتمهندسی مکانیکمهندسی مکانیک تبدیل انرژیمهندسی Read More →

تحلیل OMP

عنوان انگلیسی: OMP Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۸۲کلید واژه ها:biogeochemical cyclingoceanographytracerTransportationwater massارتباطاتترابریتوزیعجابجاییحمل و نقلرانندگیراهکاناللجستیکهدایت ترابریتحلیل OMPOMP Analysis فرم عضویت در خبرنامه کدسرا   Read More →