قطعه بندی و استخراج تصاویر

عنوان انگلیسی: Image segmentation and Extractionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۶۸کلید واژه ها:ACOAnt ColonyAnt Colony Optimizationimageimage edge detection using psoimage retrievalmorpholmorphologyobject extractionobject identificationsegmentationSwarm Intelligenceالگوریتم Read More →

قطعه بندی تصاویر رنگی

عنوان انگلیسی: color Image Segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۵۴کلید واژه ها:Automatic Classificationclusteringcomputer visionData MiningDigital Image Processingimage processingimage segmentationmachine learningobject extractionobject identificationregion extractionsegmentationUnsupervised Learningبینایی Read More →