قطعه بندی و استخراج تصاویر

عنوان انگلیسی: Image segmentation and Extractionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۰۹کلید واژه ها:ACOAnt ColonyAnt Colony Optimizationimageimage edge detection using psoimage retrievalmorpholmorphologyobject extractionobject identificationsegmentationSwarm Intelligenceالگوریتم Read More →

تطابق اشیا

عنوان انگلیسی: Object Matchingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۲کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingfeature detectionfeature extractionfeature matchingimage processingobject recognitionsiftsurfبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم Read More →

قطعه بندی تصاویر رنگی

عنوان انگلیسی: color Image Segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۰۲کلید واژه ها:Automatic Classificationclusteringcomputer visionData MiningDigital Image Processingimage processingimage segmentationmachine learningobject extractionobject identificationregion extractionsegmentationUnsupervised Learningبینایی Read More →

آموزش تقسیم بندی تصویر (BlobsDemo)

عنوان انگلیسی: Image Segmentation Tutorial (BlobsDemo)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۷۹کلید واژه ها:Balanced histogram thresholdingblob detectiondemoimage analysisimage processingnot a functionobject detectionOtsu Methodpick of the Read More →