نتایج جستجو برای «object detection»

تعداد کلیک: 1639
عنوان انگلیسی: Color Detection
لینک: http://codesara.ir/content/m1479280-color-detection
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1479280
تعداد کلیک: 2128
عنوان انگلیسی: Motion Detection
لینک: http://codesara.ir/content/m1283601-motion-detection
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1283601
تعداد کلیک: 1084
عنوان انگلیسی: Motion Detection
لینک: http://codesara.ir/content/m1134320-motion-detection
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1134320
تعداد کلیک: 1025
عنوان انگلیسی: Object Matching
لینک: http://codesara.ir/content/m1134875-object-matching
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1134875

چگونگی شناسایی و ردیابی اشیاء زسفید رنگ در ویدئوی زنده