مدل یونسفر مرجع بین المللی (IRI)

عنوان انگلیسی: International Reference Ionosphere (IRI) Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۸۲کلید واژه ها:geophysicsInternational Reference Ionosphereiriphysicsتحقیقات فضاییمیدان مغناطیسی زمینناحیه پویای یونوسفرهوا و فضاهواکرهیون کرهیونوسفریونوسفر Read More →

بررسی تحدب داده ها

عنوان انگلیسی: Data Convexity Checkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۷۱کلید واژه ها:Linear OptimizationLinear ProgrammingLPبرنامه ریزی پویابرنامه ریزی خطیبرنامه نویسی پویابرنامه نویسی خطیبهینه سازیبهینه سازی Read More →

تابع چندجمله ای درونیابی لاگرانژ سهموی

عنوان انگلیسی: A Parabolic Lagrangian Interpolating Polynomial Functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۰۷کلید واژه ها:interpolate lagrange lagrangian polynomial parabolic nonlinearOscillatorprobabilitystatisticsاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان Read More →

تابع (روتین) mex فرترن mxGetClassName

عنوان انگلیسی: Fortran mex routine mxGetClassNameزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۵۸کلید واژه ها:class namefortranMATLAB and FORTRAN Interfacemexmxgetclassnameارتباط متلب و فرترنارتباط متلب و فورترنبرنامه نویسی Read More →

استاد شطرنج

عنوان انگلیسی: Chess Masterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۳کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligencechesschess_on_matlabdraft by sulemangameguiIntelligent SystemsMachine Intelligencematlab gamesminesweepertic tac toe by sulemanسیستم های Read More →

شطرنج با Geedy Edi

عنوان انگلیسی: Chess with Greedy Ediزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۲۰کلید واژه ها:AIAI in MATLABalternative oopArtificial Intelligencechessevent programmingfungameIntelligent SystemsMachine Intelligenceسیستم های هوشمندعلوم کامپیوترکاربرد متلب Read More →

الگوریتم انتظار مشروط متناوب (ACE)

عنوان انگلیسی: Alternating Conditional Expectation algorithm (ACE)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۶۶۸کلید واژه ها:acealternating conditional expectationdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseestimationmodelingnonparametricoptimizationsignal processingstatisticssystem identificationآمارانبار دادهپایگاه Read More →

implot – پلات تصویر

عنوان انگلیسی: implot- image plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۱۵کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingimage annotationimage editingimage processingplotVideo Processingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر Read More →