نتایج جستجو برای «nonparametric»

تعداد کلیک: 1423
عنوان انگلیسی: Estimation for Hidden Processes
لینک: http://codesara.ir/content/m1175240-estimation-for-hidden-processes
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1175240
تعداد کلیک: 4521
عنوان انگلیسی: Alternating Conditional Expectation algorithm (ACE)
لینک: http://codesara.ir/content/m1218253-alternating-conditional-expectation-algorithm-ace
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1218253
تعداد کلیک: 718
عنوان انگلیسی: Perform Page test
لینک: http://codesara.ir/content/m1591926-perform-page-test
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1591926
تعداد کلیک: 1162
عنوان انگلیسی: mcmc
لینک: http://codesara.ir/content/m1559707-mcmc
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1559707
تعداد کلیک: 741
عنوان انگلیسی: laplace.m
لینک: http://codesara.ir/content/m1389415-laplace-m
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1389415
تعداد کلیک: 1136
عنوان انگلیسی: Mantel-Haenszel's test
لینک: http://codesara.ir/content/m1065242-mantel-haenszels-test
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1065242
تعداد کلیک: 802
عنوان انگلیسی: pbootkanovahet
لینک: http://codesara.ir/content/m1591815-pbootkanovahet
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1591815

تخمین غیرپارامتریک داده‌های سوییچینگ متعلق به حوزه‌های مختلف