کدهای متلب برای ویدئوی برازش غیرپارامتری

عنوان انگلیسی: MATLAB code for the nonparametric fitting videoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۹کلید واژه ها:bootstrapcross validationCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinglocalized regressionloesslowessاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه Read More →

الگوریتم انتظار مشروط متناوب (ACE)

عنوان انگلیسی: Alternating Conditional Expectation algorithm (ACE)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۴۸۴کلید واژه ها:acealternating conditional expectationdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseestimationmodelingnonparametricoptimizationsignal processingstatisticssystem identificationآمارانبار دادهپایگاه Read More →

تخمین برای پردازش های پنهان

عنوان انگلیسی: Estimation for Hidden Processesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۴۳کلید واژه ها:ConvolutionDeconvolutionfunctional analysishidden processesmodel selecnonparametric estimationprobabilitystatisticsبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتتخمین برای Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:روشهای جدید برای استحکام و یادگیری در بهینه سازی سبد سهام‬ داده محور

عنوان انگلیسی: Thesis:New approaches to robustness and learning in data-driven portfolio optimizationتعداد کلیک: ۱۵۷۵کلید واژه ها:University of californiaدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی صنایع و تحقیق Read More →

تست Mantel-Haenszel

عنوان انگلیسی: Mantel-Haenszel’s testزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۰۳کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxhaenszelmantelmantel haenszelstatisticsstrataاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست داده ورزیزیست شناسیزیست Read More →

pbootkanovahet

عنوان انگلیسی: pbootkanovahetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۱۳کلید واژه ها:anovabootstrapheteroscedasticitykmeansmonte carloparametricالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی تصادفیفرایندهای تصادفیلاس وگاسمونت کارلونمونه‌گیری تصادفیpbootkanovahetpbootkanovahet Read More →

mcmc

عنوان انگلیسی: mcmcزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۷۴کلید واژه ها:machine learningMarkov Chainmcnemarmcnemars testmonte carlonominal datanonparametricprobabilitystatisticstestالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتجزیه و تحلیل زنجیره Read More →

laplace.m

عنوان انگلیسی: laplace.mزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۷کلید واژه ها:۲d density3d densitydel2delsqdensityfinanceFinancial Engineeringlaplaciannonparametricstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب در Read More →