چندین نوع از مثالهای ریاضی!

عنوان انگلیسی: Several kinds of Mathematical examples!زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۱۹کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationexamplesmathematicalsmatlabodeproblemsحل ODE در متلبحل عددی ODE در Read More →

متد نیوتون-رافسون

عنوان انگلیسی: Newton – Raphson methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۲۹کلید واژه ها:approximationfunctionmathematicsnewtonNewton-Raphsonoptimizationraphsonzeroبهینه سازیپیدا کردن ریشهپیدا کردن صفر تابعتعین ریشه یک تابعروش اویلرروش نیوتنروش Read More →

روش نیوتن گاوسی DFP

عنوان انگلیسی: DFP quasi Newton methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۷۳کلید واژه ها:convexdfpfinanceFinancial Engineeringmaximizationminimizationoptimizationquasi newtonunconstrainedتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد Read More →

پخش بار (Power Flow) نیوتون-رافسون

عنوان انگلیسی: Newton-Raphson Loadflowزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۵۳کلید واژه ها:analysisbusd xlsreaddataxlsbusdatafast decoupleLoad Flowloadflowmatlabnewtonnewton raphson loadflowNewton-Raphsonnewtonraphsonpls i want newton raphson load flow for distribution Read More →

رویه بهینه‌سازی نیوتون-رافسون

عنوان انگلیسی: Newton Raphson Optimization Procedureزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۳کلید واژه ها:mathematicsnewton raphonNewton-Raphsonoptimizationبهینه سازیپیدا کردن ریشهپیدا کردن صفر تابعتعین ریشه یک تابعروش اویلرروش Read More →

روش رافسون نیوتن تعمیم یافته

عنوان انگلیسی: Generalized Newton Raphson Methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۷۷کلید واژه ها:automaticgeneralizedNewton-Raphsonoptimizationvariablesبهینه سازیپیدا کردن ریشهپیدا کردن صفر تابعتعین ریشه یک تابعروش اویلرروش نیوتنروش Read More →

FMINLBFGS- بهینه ساز حافظه محدود سریع

عنوان انگلیسی: FMINLBFGS — Fast Limited Memory Optimizerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۲۸کلید واژه ها:bfgsbroyden–fletcher–goldfarb–shannohessianl bfgsl_bfgslbfgslimited memory bfgsmemoryminimizeroptimizationoptimizeroptimizersOscillatorquasi newtonsteepest descentاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان Read More →

متد نیوتون-رافسون برای معادلات غیرجبری

عنوان انگلیسی: Newton Raphson method for Transcendental equationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۱کلید واژه ها:mathematicsnewton raphson methodNewton-Raphsontranscendental equationبهینه سازیپیدا کردن ریشهپیدا کردن صفر تابعتعین Read More →