نتایج جستجو برای «neural and fuzzy systems»

تعداد کلیک: 4435
عنوان انگلیسی: Fuzzy ARTMAP
لینک: http://codesara.ir/content/m1436713-fuzzy-artmap
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1436713
تعداد کلیک: 771
عنوان انگلیسی: NESim
لینک: http://codesara.ir/content/m1611947-nesim
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1611947
تعداد کلیک: 2862
عنوان انگلیسی: nnctrl
لینک: http://codesara.ir/content/m1360925-nnctrl
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1360925
تعداد کلیک: 3916
عنوان انگلیسی: ANN
لینک: http://codesara.ir/content/m1000450-ann
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1000450
تعداد کلیک: 1195
عنوان انگلیسی: nnsysid
لینک: http://codesara.ir/content/m1441664-nnsysid
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1441664
تعداد کلیک: 820
عنوان انگلیسی: Neural Network Programs
لینک: http://codesara.ir/content/m1077451-neural-network-programs
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1077451

فیلم آموزشی رایگان طراحی سیستم های فازی عصبی یا ANFIS با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی (بخش دوم)