اتصال تصادفی مرتب نقاط ۲D به کانتور کوچکترین مجموعه نزدیکترین همسایه

عنوان انگلیسی: Connect Randomly Ordered 2D Points into a Minimal Nearest-Neighbor Closed Contourزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۸۰کلید واژه ها:۲dApproximation AlgorithmscontourdistanceGraph algorithmsmatrixminimalnearestneighborNP-Complete Problemsorderorderingpathpointpointsroutesalesmanshortestshortest pathtravelingTraveling Read More →

k نزدیکترین همسایه

عنوان انگلیسی: K Nearest Neighborزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۵۵کلید واژه ها:can you help meClassificationData ClassificationData Miningk nearest neighbormachine learningnearest neighborsnice workprobabilitystatisticsSupervised Learningwhat is Read More →

اتصال‌دهنده نزدیک‌ترین همسایه

عنوان انگلیسی: Nearest-neighbor linkerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۱۰کلید واژه ها:global optimizationimage processingoptimizationtrackingالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم ژنتیکالگوریتم مورچگانبهینه سازی چند هدفهبهینه سازی سراسریبهینه Read More →

ماتریس وزن فضایی نزدیک‌ترین همسایه

عنوان انگلیسی: Nearest Neighbor Spatial Weights Matrixزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۶۸کلید واژه ها:EconometricsEconomicsfinanceFinancial Engineerignearest neighborspatial econometricsspatial weights matrixswmاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم Read More →

الگوریتم k نزدیک ترین همسایگی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy KNNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۵۱کلید واژه ها:ClassificationData ClassificationData Miningfuzzyfuzzy knnKNNmachine learningmulticlassprobabilitystatisticsSupervised Learningداده کاویطبقه بندیطبقه بندی اطلاعاتطبقه بندی داده هایادگیری ماشینییادگیری Read More →

ارتباط دهی ذرات بر اساس روش مجاری

عنوان انگلیسی: Hungarian based particle linkingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۱کلید واژه ها:assignment problem image processing optimizationglobal optimizationالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم ژنتیکالگوریتم مورچگانبهینه Read More →