ناوبری خودمختار

عنوان انگلیسی: Autonomous Navigationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۵کلید واژه ها:automationautomotivecar navigationControl Systemscontrol sytemControl theoryfuzzynavigationnonholomonicSystems theorytype2umannedاتوماسیونجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیستم های کنترلسیگنالمختصات دقیقمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلموقعیت Read More →

هدایتگر صفحه کلید

عنوان انگلیسی: keyboardnavigateزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۲کلید واژه ها:datadata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseimage processinglimitnavigationsignal processingzoomانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهجی Read More →

تولباکس سطح حفاظت

عنوان انگلیسی: Protection Level Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۲۰۹کلید واژه ها:aircraftairplanecomposite protection levelconspiring biaseplgbasgnssgpshorizontal protection levelhplhplcintegritylaasplprecision approachprotection levelradial protection levelrplrplcsbassplvertical protection levelvplvplcwaasاجسام پروازیتحلیل Read More →

ناوبر تصویر

عنوان انگلیسی: Image Navigatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۱۷کلید واژه ها:annotationdisplayguiimage navigation toolnavigationجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییناوبر تصویرImage Navigator فرم عضویت Read More →

ابزار ادغام دسته POI ناوبری BMW

عنوان انگلیسی: BMW navigation POI category merging toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۰۱کلید واژه ها:bmwe90miscellaneousnavigationutilitiesجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییابزار ادغام دسته Read More →

ناوبر سطح پارتو

عنوان انگلیسی: Pareto surface navigatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۷کلید واژه ها:convex surfaceLinear OptimizationLinear ProgrammingLPmultiobjectivenavigationoptimizationparetoبرنامه ریزی پویابرنامه ریزی خطیبرنامه نویسی پویابرنامه نویسی خطیبهینه سازیبهینه Read More →