مثال های DAQmx

عنوان انگلیسی: DAQmx examplesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۳کلید واژه ها:daqDAQ Carddaqmxdata acquisitionmeasurementnational instrumentsnicaiudllnidaqnidaqmxhsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQمثال های Read More →

اعداد سریال NIDAQmx

عنوان انگلیسی: NIDAQmx Serial Numberزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۰۱کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitionmeasurementmexnational instrumentsnidaqserial numbersignal processingwrapperاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت Read More →

جعبه ابزار Ni DAQ

عنوان انگلیسی: Ni DAQ Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۵۱کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitionhardware drivermeasurementninidaqsignal processingtest and measurementاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت Read More →

مثال شمارنده

عنوان انگلیسی: Counter Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۳کلید واژه ها:applicationcountercountertimerdaqDAQ Carddata acquisitiondllexamplelinkedlinked librarymeasurementnational instrumentssignal processingtimerاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQمثال Read More →

گزارش DAQ

عنوان انگلیسی: DAQ Reportزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۳کلید واژه ها:applicationdaqDAQ Carddata acquisitionexamplemeasurementReport Generatorsignal processingtest and measurementارائه گزارش در متلباندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپایگاه دادهپردازش Read More →

کسب داده ؟ سیمیولینک – مدل مثالی

عنوان انگلیسی: Data acquisition into Simulink – example modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۷۲کلید واژه ها:audiodaqDAQ Carddata acquisitionDigital Signal Processingdspmeasurementmseriessignal processingsimulink data acquisitionsimulink mseriesspectral Read More →