نتایج جستجو برای «naca»

تعداد کلیک: 1468
عنوان انگلیسی: NACA 5 digit Airfoil Generator
لینک: http://codesara.ir/content/m1041371-naca-5-digit-airfoil-generator
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1041371
تعداد کلیک: 1475
عنوان انگلیسی: Free Convection Past a Vertical Flat Plate
لینک: http://codesara.ir/content/m1261043-free-convection-pastvertical-flat-plate
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1261043
تعداد کلیک: 1399
عنوان انگلیسی: XFOIL - MATLAB interface
لینک: http://codesara.ir/content/m1037965-xfoil-matlab-interface
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1037965
تعداد کلیک: 877
عنوان انگلیسی: Hess and Smith panel method
لینک: http://codesara.ir/content/m1017833-hess-and-smith-panel-method
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1017833

سازنده (ایجاد کننده) ایرفویل چهار رقمی NACA