جعبه ابزار نظریه اطلاعات

عنوان انگلیسی: Information Theory Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۷۸کلید واژه ها:conditional entropyEntropyinformation theoryjoint entropykl divergencemutual informationnormalized mutual informationnormalized variation informationrelative entropyآنتروپیاطلاعاتانتروپیبار اطلاعاتیبازیابی اطلاعاتبی Read More →

آنتروپی فازی و اطلاعات متقابل (Mutual)

عنوان انگلیسی: Fuzzy Entropy and Mutual Informationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۵۸کلید واژه ها:Entropyfuzzy entropyfuzzy mutual informationinformation theoryآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش Read More →

انتخاب ویژگی براساس اطلاعات اثر متقابل

عنوان انگلیسی: Feature Selection Based on Interaction Informationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۶۱کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligenceconditional entropyData MiningdimensionalizediscretizationEntropyfeature selectionfirst order utilityfrequency tableinformation Read More →

تخمین هسته برای (شرطی) اطلاعات مشترک

عنوان انگلیسی: Kernel estimate for (Conditional) Mutual Informationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۸۷کلید واژه ها:CopulacorrelationEntropygene regulatory networksinformation theorykernel probability densitykullback–leibler divergencemutual informationNonlinear CorrelationProbablistic Modelآنتروپیاحتمالاتانتروپیبار Read More →

اطلاعات متقابل

عنوان انگلیسی: Mutual Informationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۸۷کلید واژه ها:discreteEntropyinformation theorymathematicsmutual informationstatisticsآنتروپیاطلاعاتانتروپیبار اطلاعاتیبازیابی اطلاعاتبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتکمی سازی Read More →

محاسبه اطلاعات متقابل

عنوان انگلیسی: Mutual Information computationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۲۹کلید واژه ها:a nice piece of workconditional probabilityEntropyhosainformation theoryjoint probabilitymake my life much easiermimutual informationmutual Read More →

محاسبه اطلاعات مشترک

عنوان انگلیسی: Mutual Information computationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۴۱کلید واژه ها:a nice piece of workClassificationclusteringconditional probabilityData Mininghosajoint probabilitymake my life much easiermimutual informationmutual Read More →

اطلاعات متقابل نرمال‌سازی شده

عنوان انگلیسی: Normalized Mutual Informationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۱کلید واژه ها:Data Miningfeature selectioninformation theorymachine learningmutual informationnmiاطلاعاتانتخاب خاصیتانتخاب خواص مهمانتخاب ویژگیانتخاب ویژگی در متلبانتخاب Read More →