شبیه سازی تکامل استتار با الگوریتم ژنتیک

عنوان انگلیسی: Camouflage evolution simulation with Genetic algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۴۵کلید واژه ها:backgroundcamouflageCrossoverevolutiongenetic algorithmmutationsimulationالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت استعماریالگوریتم ژنتیکانتخاببهینه سازیتابع برازشکرروموزومشبیه Read More →