نتایج جستجو برای «mupad»

تعداد کلیک: 1062
عنوان انگلیسی: newton raphson
لینک: http://codesara.ir/content/m1614695-newton-raphson
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1614695
تعداد کلیک: 1417
عنوان انگلیسی: Automatic Solution and Log Linearisation of DSGE Models
لینک: http://codesara.ir/content/m1308452-automatic-solution-and-log-linearisation-of-dsge-models
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1308452

فیلم آموزشی رایگان محاسبات انتگرال با Matlab و Maple(بخش چهارم)