نیتون-رافسون

عنوان انگلیسی: newton raphsonزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۶کلید واژه ها:answer antony chatuapproximationapproximationsfor x2cosyinterpolationit is immediate with the symbolic toolboxiterativemathematicsmupadNewton-RaphsonnewtonraphsonnwPower Systemsinxx2y30انرژیبهینه سازیپیدا کردن ریشهپیدا Read More →

راه حل خودکار و ورودی خطی مدل های DSGE

عنوان انگلیسی: Automatic Solution and Log Linearisation of DSGE Modelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۶۴کلید واژه ها:dsgeEconomicsEconomics in MATLABlog linearisationlog linearizationmacroeconomicsMATLAB for Economicsmupadsymbolic toolboxاقتصادتحلیل Read More →