نتایج جستجو برای «multivariate»

تعداد کلیک: 2205
عنوان انگلیسی: MANCOVAN
لینک: http://codesara.ir/content/m1589066-mancovan
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1589066
تعداد کلیک: 1236
عنوان انگلیسی: multinor
لینک: http://codesara.ir/content/m1357519-multinor
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1357519
تعداد کلیک: 1397
عنوان انگلیسی: Non-linear regression GUI
لینک: http://codesara.ir/content/m1455521-non-linear-regression-gui
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1455521

بردارهای تصادفی چندمتغیره نرمال با میانگین ثابت و ماتریس کواریانس