نتایج جستجو برای «multiple traveling salesmen problem»

حل مسأله فروشنده دوره گرد چندگانه با انبارهای چندگانه (MDMTSP) توسط الگوریتم ژنتیک