ماشین بردار پشتیبان چند کلاسه

عنوان انگلیسی: Multi Class SVMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۲۵۰کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxmulticlassmulticlass svmsupport vector machinesvmاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست Read More →

SVM چند کلاسه

عنوان انگلیسی: Multi Class SVMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۴۱کلید واژه ها:Classificationmulticlassmulticlass svmsupport vector machinesvmداده کاویرگرسیونشبکه های عصبیکلاسبندیماشین بردار پشتیبانهوش مصنوعییادگیری با نظارتیاگیری ماشینSVM Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:تکنیکهای برنامه نویسی ژنتیکی بهبود یافته برای طبقه بندی اطلاعات

عنوان انگلیسی: Thesis:”IMPROVED GENETIC PROGRAMMING TECHNIQUES FOR DATA CLASSIFICATION”تعداد کلیک: ۱۷۹۳کلید واژه ها:North Dakota State UniversityThesisایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان Read More →

مثلث آنتروپی

عنوان انگلیسی: Entropy triangleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۰۵کلید واژه ها:Classificationclassifier assessmentclusteringData MiningEntropyentropy measuresinformation theorymachine learningPattern Miningآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتخوشه بندیداده کاویداده Read More →

ماشین بردار پشتیبانی چند کلاسه

عنوان انگلیسی: Multi Class Support Vector Machineزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۴۳کلید واژه ها:Classificationmulticlassmulticlass svmsupport vector machinesvmداده کاویرگرسیونشبکه های عصبیکلاسبندیماشین بردار پشتیبانهوش مصنوعییادگیری با Read More →

LDA چند کلاسه

عنوان انگلیسی: MultiClass LDAزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۰۶کلید واژه ها:classifierData Mininglinear discriminantlinear discriminant analysismachine learningmulticlassldaooppattern recognitionstatisticsاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص الگوی نظارت شدهتشخیص الگوی Read More →

LDA چندکلاسه

عنوان انگلیسی: MultiClass LDAزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۹۵کلید واژه ها:ClassificationclassifierclusteringData Mininglinear discriminantlinear discriminant analysismachine learningmulticlassldaoopPattern Miningpattern recognitionstatisticsخوشه بندیداده کاویداده کاوی در متلبدیتا ماینینگرگرسیونطبقه Read More →

الگوریتم k نزدیک ترین همسایگی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy KNNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۱۹کلید واژه ها:ClassificationData ClassificationData Miningfuzzyfuzzy knnKNNmachine learningmulticlassprobabilitystatisticsSupervised Learningداده کاویطبقه بندیطبقه بندی اطلاعاتطبقه بندی داده هایادگیری ماشینییادگیری Read More →