حرکت میانگین moving_average v3.1 (Mar 2008)

عنوان انگلیسی: moving_average v3.1 (Mar 2008)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)توضیحات:Smooths a matrix (with/without NaN’s) via recursive moving average method and eliminates data gaps. MOVING_AVERAGE(X,F) smooths Read More →

حرکت میانگین- حرکت میانه و غیره

عنوان انگلیسی: Moving averages _ Moving median etcزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۰۰کلید واژه ها:blockfiltboxcarcolfiltConvolutionfunctional analysislowpassmoving averagesmoving maximummoving mediannlfilterrectanglerunning meanrunning mediansmoothsmoothingstatisticstime frequencytimeserieswaveletswindowsبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش Read More →

شبیه سازی و پیاده سازی مدل ARFIMA (مدل خود رگرسیو با میانگین متحرک و انتگرال مرتبه کسری)

عنوان انگلیسی: Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA) Simulationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۱۶کلید واژه ها:ararfimaautoregressive modelsEconometricsEconomicsfarimafinanceFinancial Engineerighydrologylong memorymamoving average modelsstatisticsstochastic processestime seriesاقتصاداقتصاد و Read More →

ابزار GUI آنالیز تکنیکال

عنوان انگلیسی: GUI Technical Analysis Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۰کلید واژه ها:analysisfinanceFinancial Engineeringfinancial technical analysis toolboxFinancial Toolboxmodelingtoolboxتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبجعبه ابزار مالیجعبه Read More →

انحراف معیار EWMA

عنوان انگلیسی: انحراف معیار EWMAزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۹۱کلید واژه ها:ewmafinanceFinancial Engineeringhybridstandard deviationvarتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب Read More →

معکوس پارامترهای VAR به پارامترهای MA

عنوان انگلیسی: Inverting VAR parameter into MA parametersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۰۷کلید واژه ها:applied econometricsEconometricsEconomicsempirical modelsfinanceFinancial Engineerigstatisticsاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم اقتصادیعلوم Read More →

موردپژوهی اندازه گیری جاذبه

عنوان انگلیسی: Gravity Measurement Case Studyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۶۶۰کلید واژه ها:Curve FittingexampleFunction ApproximationFunction FittingImage Acquisitionimage processingOscillatorsystem identificattutorialاستنباط آماریاسیلاتوراکتساب تصویراکتساب عکسانالیز عددیاندازه گیری Read More →

AFM تجزیه و تحلیل تصویر

عنوان انگلیسی: AFM Image Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۳۳کلید واژه ها:afmData Miningfeature selectionimage processingmachine learningnanotechnologyانتخاب خاصیتانتخاب خواص مهمانتخاب ویژگیانتخاب ویژگی در متلبانتخاب ویژگی Read More →