حسابگر ساده رهن

عنوان انگلیسی: Simple mortgage calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۱۹کلید واژه ها:financefinance mortgageFinancial Engineeringتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب Read More →

وام رهنی

عنوان انگلیسی: Mortgageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۰۳کلید واژه ها:alysisemiequated monthly installmentsfinanceFinancial Engineeringmodelingmortgageتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب در Read More →

محاسبه گر استهلاک وام رهنی

عنوان انگلیسی: Mortgage Amortization Calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۳۵کلید واژه ها:amortizationfinanceFinancial Engineeringloanmortgageتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب در Read More →

محاسبه معیارهای پیش پرداخت PSA-benchmarked

عنوان انگلیسی: Compute PSA-benchmarked prepayment metricsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۸۵کلید واژه ها:analysisbenchmarkcprfinanceFinancial Engineeringfinancial modelingmodelingmortgage prepaymentpsasmmتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →