شبیه سازی های مونته کارلو با استفاده از متلب

عنوان انگلیسی: Monte Carlo simulations using MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۳۲۲کلید واژه ها:analysisEconometricsEconomicsEconomics in MATLABfinanceFinancial EngineerigFinancial EngineeringFinancial ToolboxMATLAB for Economicsmodelingmonte carlo simulationornsteinvariance reductionاقتصاداقتصاد Read More →

رویکرد به اجرای روش های مونت کارلو در متلب

عنوان انگلیسی: Approaches to implementing Monte Carlo methods in MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۵۰کلید واژه ها:EconometricsEconomicsfinanceFinancial EngineerigFinancial EngineeringFinancial Toolboxmodelingmonte carloParallel Computingwilmottاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیالگوریتم Read More →

مونت کارلو آمریکایی

عنوان انگلیسی: American Monte Carloزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۱۱کلید واژه ها:american monte carlobermudan monte carlolongstaffscwartzmonte carlopolicy iterationregressiontreesupper boundsالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب Read More →

قیمت گذار انتخاب هستون

عنوان انگلیسی: Heston Option Pricerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۲۹کلید واژه ها:blackscholescallfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxhestonmoneynessmonte carlomontecarlooptionpricingrandomsimulationskewsmilestochasticvolatilityالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتحلیل مالیتحلیل مالی در Read More →

شبیه سازی مونت کارلو با سیمیولینک

عنوان انگلیسی: Monte Carlo Simulation with Simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۸کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivebiologycontrol designdemoguisimulationsimulinkstatisticsسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

شبیه سازی مونته کارلو و قیمت گذاری مشتقات

عنوان انگلیسی: Monte Carlo Simulation and Derivatives Pricingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۷۴کلید واژه ها:batescevdddisretizationhestonmertonmonte carlonignigcirniggouqe schemesabrsample schemevgvgcirvggouالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش Read More →