کاهش مودال بهینه

عنوان انگلیسی: Optimal Modal Reductionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۶۶کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorymodal reductionmodel reductionSystems theorytime domain reductionاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه Read More →

مدل دینامیکی ستون تقطیر

عنوان انگلیسی: Distillation column modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۸۱کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلChemical EngineeringChemical Engineering in MATLABconstant relative volitilitydae modelDifferential EquationDistillationDistillation ColumnMATLAB Read More →

برش متعادل

عنوان انگلیسی: Balanced Truncationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۱کلید واژه ها:automationbalancedControl SystemsControl theorymodel reductionsingular value decompositionSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلبرش Read More →

کاهش و کنترل مدل

عنوان انگلیسی: Model Reduction and Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۱۰کلید واژه ها:model reductionpid controllertime delayکاهش مدل، کنترل کننده PID، تاخیر زمانیکاهش و کنترل Read More →

برازش مربعات غیرخطی غیرتحلیلی تعمیم یافته chi

عنوان انگلیسی: Generalized Nonlinear Non-analytic Chi-Square Fittingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۴۱کلید واژه ها:chisquaredatamonte carlononanalyticnonlinear fittingoptimizationالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی Read More →

فیلتر هدایت شونده

عنوان انگلیسی: Guided Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۳۳کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingedgepreservingfilteringhaze removalhdr compressionimage mattingimage processingjoint bilateral filternoise reductionبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش Read More →