نتایج جستجو برای «metropolis algorithm»

تعداد کلیک: 1224
عنوان انگلیسی: Simulated Annealing Optimization
لینک: http://codesara.ir/content/m1397005-simulated-annealing-optimization
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1397005
تعداد کلیک: 1785
عنوان انگلیسی: Metropolis-Hastings
لینک: http://codesara.ir/content/m1559808-metropolis-hastings
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1559808

شبیه سازی مونت کارلو برای رشد سه بعدی دانه