هستینگز متروپلیس

عنوان انگلیسی: Metropolis-Hastingsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۲۳کلید واژه ها:Markov Chainmarkov chain monte carlometropolishastingsmonte carloSimBiologystatisticsالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتجزیه و تحلیل زنجیره Read More →

بهینه سازی تبرید شبیه سازی شده

عنوان انگلیسی: Simulated Annealing Optimizationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۵۰کلید واژه ها:annealingfinanceFinancial EngineeringglobalinterpolationlocalmetropolisminimunmodelingoptimizationphysicsSASimulated Annealingsimulationstatisticsالگوریتم های فرا ابتکاریبهینه سازیبهینه سازی هوشمندتبرید شبیه‌سازی شدهتحلیل مالیتحلیل مالی Read More →