نتایج جستجو برای «mems»

عنوان انگلیسی: ارائه یک سوئیچ جدید MEMS به منظور کاهش اثر خودتحریکی و چسبندگی
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-036
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-036
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2404/icee2012.html
تعداد کلیک: 3051
عنوان انگلیسی: Accelerating Finite Element Analysis (FEA) in MATLAB
لینک: http://codesara.ir/content/m1255101-accelerating-finite-element-analysis-fea-in-matlab
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1255101
عنوان انگلیسی: براي لیتوگرافی لیزري DVD سامانه خودکانونی با استفاده از هد دستگاه
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-307
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-307
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2435/icee2012-4.html

کالیبراسیون شتاب سنج MEMS با استفاده از مدل نیوتن گاوس