نتایج جستجو برای «medical imaging»

تعداد کلیک: 633
عنوان انگلیسی: Thresholding
لینک: http://codesara.ir/content/m1070417-thresholding
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1070417
تعداد کلیک: 1034
عنوان انگلیسی: MRI Brain Segmentation
لینک: http://codesara.ir/content/m1072509-mri-brain-segmentation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1072509
تعداد کلیک: 1840
عنوان انگلیسی: Active geometric shape models
لینک: http://codesara.ir/content/m1126072-active-geometric-shape-models
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1126072
تعداد کلیک: 1223
عنوان انگلیسی: Anisotropic Diffusion (Perona and Malik)
لینک: http://codesara.ir/content/m1314061-anisotropic-diffusion-perona-and-malik
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1314061
تعداد کلیک: 704
عنوان انگلیسی: MRI Analyze tools
لینک: http://codesara.ir/content/m1558595-mri-analyze-tools
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1558595
تعداد کلیک: 3912
عنوان انگلیسی: Alternating Conditional Expectation algorithm (ACE)
لینک: http://codesara.ir/content/m1218253-alternating-conditional-expectation-algorithm-ace
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1218253

ct3 – یک مرورگر ساده تصویر سه بعدی بر پایه Mousewheel برای تصاویر پزشکی