نتایج جستجو برای «med»

تعداد کلیک: 1867
عنوان انگلیسی: maxstar
لینک: http://codesara.ir/content/m1502606-maxstar
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1502606
تعداد کلیک: 2399
عنوان انگلیسی: Maximum Correlated Kurtosis Deconvolution (MCKD)
لینک: http://codesara.ir/content/m1357185-maximum-correlated-kurtosis-deconvolution-mckd
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1357185
تعداد کلیک: 1094
عنوان انگلیسی: Binary Particle Swarm optimization
لینک: http://codesara.ir/content/m1622285-binary-particle-swarm-optimization
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1622285
تعداد کلیک: 4500
عنوان انگلیسی: Alternating Conditional Expectation algorithm (ACE)
لینک: http://codesara.ir/content/m1218253-alternating-conditional-expectation-algorithm-ace
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1218253

دکانولوشن آنتروپی کمینه (MED یک بعدی و دوبعدی)