دکانولوشن آنتروپی کمینه (MED یک بعدی و دوبعدی)

عنوان انگلیسی: Minimum Entropy Deconvolution (MED 1D and 2D)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۹۲کلید واژه ها:۱d2dConvolutionDeconvolutiondspEntropyfilterfunctional analysismaximum entropy deconvolutionmedminimumminimum entropy deconvolutionoptimizationsignal processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش Read More →

دکانولوشن آنتروپی کمینه (MED یک بعدی و دوبعدی)

عنوان انگلیسی: Minimum Entropy Deconvolution (MED 1D and 2D)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۶۴کلید واژه ها:۱d2dConvolutionDeconvolutiondspEntropyFault Detectionfiltermaximum entropy deconvolutionmedminimumminimum entropy deconvolutionoptimizationsignal processingتشخیص خطاتشخیص خطا Read More →

دکانولوشن آنتروپی کمینه (MED یک بعدی و دوبعدی)

عنوان انگلیسی: Minimum Entropy Deconvolution (MED 1D and 2D)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۰۴کلید واژه ها:۱d2dConvolutionDeconvolutiondspEntropyfilterinformation theorymaximum entropy deconvolutionmedminimumminimum entropy deconvolutionoptimizationsignal processingآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی Read More →

maxstar

عنوان انگلیسی: maxstarزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۰۵کلید واژه ها:information theoryMAXIMUM CORRELATED KURTOSIS DECONVOLTUIONاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی تک فازموتور القایی Read More →

حداکثر دکانولوشن درجه اوج همبسته (MCKD)

عنوان انگلیسی: Maximum Correlated Kurtosis Deconvolution (MCKD)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۴۳کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاbearing faultckcorrelated kurtosisDeconvolutionFault DetectionFilter Designgear faultmaximum correlated Read More →

بهینه سازی ازدحام ذرات باینری

عنوان انگلیسی: Binary Particle Swarm optimizationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۸۱کلید واژه ها:Optimal ControloptimizationParticle Swarm Optimizationpsothanksآموزش الگوریتم PSOالگوریتم PSOالگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت Read More →

الگوریتم انتظار مشروط متناوب (ACE)

عنوان انگلیسی: Alternating Conditional Expectation algorithm (ACE)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۶۸۴کلید واژه ها:acealternating conditional expectationdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseestimationmodelingnonparametricoptimizationsignal processingstatisticssystem identificationآمارانبار دادهپایگاه Read More →

جعبه ابزار الگوریتم های جستجوی QSAR_QSPR

عنوان انگلیسی: QSAR_QSPR Search Algorithms Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۶۹کلید واژه ها:chemistryCrossoverermgenetic algorithmLinear Regressionmutationphysicsqsarqsprrmsearch algorithmstoolboxآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت استعماریالگوریتم ژنتیکانتخاببهینه Read More →