کلاسترینگ شیفت متوسط

عنوان انگلیسی: Mean Shift Clusteringزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۸کلید واژه ها:animationclusteringmean shiftprobabilitystatisticsvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوسانکلاسترینگ شیفت متوسطMean Shift Clustering فرم عضویت Read More →

شیفت میانگین برای پیداکردن مدها

عنوان انگلیسی: Mean shift for finding modesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۹۱کلید واژه ها:Classificationclusteringcomputer visionData MiningDigital Image Processingfind modesfind peaksimage processingmean shiftPattern Miningبینایی کامپیوتریبینایی Read More →

پردازش سیگنال برای گراف ها و تصاویر

عنوان انگلیسی: Signal Processor for Graphs (Pictures) update 1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۴۷۲کلید واژه ها:Convolutiondata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseDigital Signal Processingdiscretedspfunctional analysisnavigationplotsignal Read More →

نرخ خطای بیتی BPSK در کانال AWGN

عنوان انگلیسی: Bit Error Rate of BPSK in AWGN Channelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۱۶کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNCommunicationsانتقال اطلاعاتسیستم های مخابراتیطراحی سیستم Read More →

سگمنت بندی تصویر به روش kmeans

عنوان انگلیسی: kmeans image segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۱۷۰کلید واژه ها:ACOAnt ColonyAnt Colony OptimizationAutomatic Classificationccccell segmentationchest field segmentationclassesclusteringData Miningddddfuzzycimage processingkmeans segmentationmachine learningmean shiftmorphologypartitionssegmentationSwarm Read More →

بخش بندی تصویر با K-means

عنوان انگلیسی: K-means image segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۹۴کلید واژه ها:Automatic Classificationccccell segmentationchest field segmentationclassesclusteringData Miningddddfuzzycimage processingkmeans segmentationmachine learningmean shiftmorphologypartitionssegmentationthank youUnsupervised Learningخوشه بندیخوشه Read More →