نتایج جستجو برای «mean»

تعداد کلیک: 1499
عنوان انگلیسی: rndvar
لینک: http://codesara.ir/content/m1593240-rndvar
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1593240
تعداد کلیک: 1970
عنوان انگلیسی: Fast root-mean-square (RMS) power
لینک: http://codesara.ir/content/m1176120-fast-root-mean-square-rms-power
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1176120
تعداد کلیک: 1363
عنوان انگلیسی: Error related performance metrics
لینک: http://codesara.ir/content/m1552431-error-related-performance-metrics
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1552431
تعداد کلیک: 3885
عنوان انگلیسی: Circular Statistics Toolbox (Directional Statistics)
لینک: http://codesara.ir/content/m1215615-circular-statistics-toolbox-directional-statistics
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1215615
عنوان انگلیسی: استفاده از الگوريتم دسته بندي فازي c-mean و شبكه عصبي جهت تجديد آرايش شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات
لینک: http://codesara.ir/content/4psc2011-302
لینک کوتاه: http://codesara.ir/4psc2011-302
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2499/psc2011-3.html

بردارهای تصادفی چندمتغیره نرمال با میانگین ثابت و ماتریس کواریانس