رابط کلاس به MCC USB-ERB24

عنوان انگلیسی: Class interface to MCC USB-ERB24زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۵۴کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitionerbmccmeasurementrelaysignal processingusbاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت Read More →

بیلدر MEX و نسخه بندی فایل

عنوان انگلیسی: MEX-Builder and file versioningزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۲کلید واژه ها:design. Using a value of around 100 is appropriate depending onexternal interfaceExternal Read More →

رتبه های آزمایشی

عنوان انگلیسی: SimpleScoresزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۱کلید واژه ها:data acquisitionData AnalysisData Miningdigital codesdiomccmexآمارآمار توصیفیآنالیز دادهآنالیز دیتاتحلیل دادهتحلیل دیتاداده کاویهوش تجارییکپارچه سازی داده هارتبه Read More →

extractmcode کد استخراج

عنوان انگلیسی: extractmcodeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۳کلید واژه ها:autogeneratecccompilerexternal interfaceExternal Interface in MATLABextractInterface in MATLABmccmcodemfileاینترفیس خارجیاینترفیس خارجی در متلباینترفیس در متلبپیاده سازی رابط Read More →