نتایج جستجو برای «maximum likelihood»

تعداد کلیک: 1853
عنوان انگلیسی: Maximum Likelihood equalization for STBC-MIMO systems
لینک: http://codesara.ir/content/m1253453-maximum-likelihood-equalization-for-stbc-mimo-systems
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1253453
تعداد کلیک: 1542
عنوان انگلیسی: Fit GLM with quadratic penalty
لینک: http://codesara.ir/content/m1543305-fit-glm-with-quadratic-penalty
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1543305
تعداد کلیک: 4379
عنوان انگلیسی: Risk and Asset Allocation
لینک: http://codesara.ir/content/m1188772-risk-and-asset-allocation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1188772
تعداد کلیک: 697
عنوان انگلیسی: ARFIMA(p,d,q) estimator
لینک: http://codesara.ir/content/m1302954-arfimap-d-q-estimator
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1302954
تعداد کلیک: 840
عنوان انگلیسی: Copula generation and estimation
لینک: http://codesara.ir/content/m1187560-copula-generation-and-estimation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1187560

تساوی Maximum Likelihood برای سیستم های STBC-MIMO