معادلات حرکت در فضای حالت

عنوان انگلیسی: Equations of Motion in State Spaceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۱۳کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivecontrol designequation of motionsimulationstate spacesymbolicسیستم های پروازیکاربرد Read More →

اصلاح اندازه های ماتریس

عنوان انگلیسی: Rectify matrix sizesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۳۶کلید واژه ها:matricesRecctifierrepmat adjust matrix sizeبرقتبدیل انرژی الکتریکیجریانجریان الکتریکیجریان متناوبجریان مستقیمرکتیفایرمهندسی قدرتیکسو کنندهیکسوسازاصلاح اندازه های Read More →

کتابخانه ماتریس ها برای سیمیولینک

عنوان انگلیسی: Matrix Library for Simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۷۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABlibrarymanipulatingmatrixsimulinkutilitiesسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب Read More →

ماتریس های سه قطری بلوکی

عنوان انگلیسی: Block tri-diagonal matricesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۰۰کلید واژه ها:bandedblkdiagblock diagonalDirectory SearchDirectory Search in MATLABmatricestridiagonalجستجوجستجو در متلبجستجوی دایرکتوریجستجوی دایرکتوری در متلبدایرکتوریدایرکتوری در Read More →

اکسترمم سلول

عنوان انگلیسی: Cell Extremaزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۸۳کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasemathematicsmatrixoptimizationانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش Read More →

ماتریس های چک توازن (Parity) برای کدهای DVBS2

عنوان انگلیسی: Parity Check Matrices of DVBS2 codesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۵کلید واژه ها:channel codingCommunicationsinformation theoryldpcاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی Read More →